Tiềm năng, thách thức, xu hướng và giải pháp phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam

Bài viết khái quát một số nét về TMĐT; phân tích tiềm năng và thách thức phát triển TMĐT ở Việt Nam; xu hướng phát triển TMĐT ở thế giới và ở Việt Nam; phân tích các khuyến nghị với Nhà nước, đề xuất giải pháp đối với DN để phát triển TMĐT ở Việt Nam… từ đó đưa ra kết luận. Tác giả kế thừa một số luận điểm phù hợp của các bài viết trước, đồng thời phát hiện và phân tích một số vấn đề mới về TMĐT. Mời các bạn cùng tham khảo!