• Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 3: Kế toán hàng tồn kho

  Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 3: Kế toán hàng tồn kho

  Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 3: Kế toán hàng tồn kho. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: Yêu cầu quản lý hàng tồn kho và nhiệm vụ kế toán; quy định kế toán hàng tồn kho; phương pháp kế toán hàng tồn kho;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   20 p utt 24/09/2022 1 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 1: Những vấn đề chung về kế toán tài chính

  Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 1: Những vấn đề chung về kế toán tài chính

  Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 1: Những vấn đề chung về kế toán tài chính. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: đặc điểm của kế toán tài chính; phạm vi, nội dung của kế toán tài chính; nguyên tắc, yêu cầu đối với kế toán tài chính;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   10 p utt 24/09/2022 1 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 4: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

  Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 4: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

  Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 4: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: quy định về tiền lương và nhiệm vụ kế toán; phương pháp kế toán tiền lương; quy định về các khoản trích theo lương và nhiệm vụ kế toán; phương pháp kế toán các khoản trích theo lương;... Mời các bạn...

   7 p utt 24/09/2022 2 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 2: Kế toán tài sản bằng tiền và các khoản phải thu

  Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 2: Kế toán tài sản bằng tiền và các khoản phải thu

  Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 2: Kế toán tài sản bằng tiền và các khoản phải thu. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: kế toán tài sản bằng tiền; kế toán các khoản phải thu; phương pháp kế toán và vận dụng kế toán các tình huống liên quan đến tài sản bằng tiền và các khoản phải thu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   28 p utt 24/09/2022 2 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 5: Kế toán tài sản cố định và bất động sản đầu tư

  Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 5: Kế toán tài sản cố định và bất động sản đầu tư

  Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 5: Kế toán tài sản cố định và bất động sản đầu tư. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: kế toán tài sản cố định thuộc quyền sở hữu; kế toán tài sản cố định thuê; kế toán bất động sản đầu tư;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   25 p utt 24/09/2022 2 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 6: Kế toán tài sản đầu tư tài chính

  Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 6: Kế toán tài sản đầu tư tài chính

  Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 6: Kế toán tài sản đầu tư tài chính. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: các hình thức đầu tư tài chính và qui định kế toán; kế toán đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết; kế toán đầu tư vào công ty con; kế toán tài sản đầu tư khác; kế toán dự phòng giảm giá đầu tư tài chính;... Mời...

   29 p utt 24/09/2022 2 0

 • Giáo trình Kế toán Pháp - Mỹ: Phần 1

  Giáo trình Kế toán Pháp - Mỹ: Phần 1

  Giáo trình "Kế toán Pháp - Mỹ" cung cấp các kiến thức cơ bản về nội dung của các chuẩn mực kế toán quốc tế, các nghiệp vụ kế toán cơ bản trong kế toán Mỹ và kế toán Pháp. Giáo trình kết cấu gồm 6 chương và chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: tổng quan kế toán quốc tế; đặc điểm hệ thống kế toán Mỹ; kế toán tài sản...

   180 p utt 22/08/2022 23 0

 • Giáo trình Kế toán Pháp - Mỹ: Phần 2

  Giáo trình Kế toán Pháp - Mỹ: Phần 2

  Giáo trình "Kế toán Pháp - Mỹ" cung cấp các kiến thức cơ bản về nội dung của các chuẩn mực kế toán quốc tế, các nghiệp vụ kế toán cơ bản trong kế toán Mỹ và kế toán Pháp. Giáo trình kết cấu gồm 6 chương và chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: kế toán nợ phải trả; kế toán vốn chủ sở hữu; hệ thống kế toán Pháp;... Mời...

   112 p utt 22/08/2022 22 0

 • Giáo trình Tổ chức công tác kế toán: Phần 1 - PGS. TS. Đoàn Vân Anh, PGS. TS. Phạm Đức Hiếu (Chủ biên)

  Giáo trình Tổ chức công tác kế toán: Phần 1 - PGS. TS. Đoàn Vân Anh, PGS. TS. Phạm Đức Hiếu (Chủ biên)

  Giáo trình "Tổ chức công tác kế toán" được biên soạn nhằm mục tiêu đáp ứng nhu cầu tài liệu giảng dạy, học tập giúp sinh viên hệ thống hóa các kiến thức khoa học về tổ chức công tác kế toán phù hợp với phát triển của nghề nghiệp và ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật trong kế toán. Giáo trình gồm có 6 chương và được chia thành 2...

   135 p utt 23/07/2022 22 0

 • Giáo trình Tổ chức công tác kế toán: Phần 2 - PGS. TS. Đoàn Vân Anh, PGS. TS. Phạm Đức Hiếu (Chủ biên)

  Giáo trình Tổ chức công tác kế toán: Phần 2 - PGS. TS. Đoàn Vân Anh, PGS. TS. Phạm Đức Hiếu (Chủ biên)

  Giáo trình "Tổ chức công tác kế toán" được biên soạn nhằm mục tiêu đáp ứng nhu cầu tài liệu giảng dạy, học tập giúp sinh viên hệ thống hóa các kiến thức khoa học về tổ chức công tác kế toán phù hợp với phát triển của nghề nghiệp và ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật trong kế toán. Phần 2 của giáo trình gồm có 3 chương với những...

   230 p utt 23/07/2022 25 0

 • Bài giảng Kế toán quốc tế - Chương 1: Tổng quan về kế toán quốc tế

  Bài giảng Kế toán quốc tế - Chương 1: Tổng quan về kế toán quốc tế

  Bài giảng Kế toán quốc tế - Chương 1: Tổng quan về kế toán quốc tế. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: thông tin kế toán trong xu hướng toàn cầu hóa; các hệ thống kế toán điển hình trên thế giới; xu hướng hòa hợp với kế toán quốc tế của các quốc gia trên thế giới;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   18 p utt 23/06/2022 28 0

 • Bài giảng Kế toán quốc tế - Chương 2: Khái quát về hệ thống chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS)

  Bài giảng Kế toán quốc tế - Chương 2: Khái quát về hệ thống chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS)

  Bài giảng Kế toán quốc tế - Chương 2: Khái quát về hệ thống chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS). Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khuôn mẫu lý thuyết của hệ thống chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế; hệ thống chuẩn mực trình bày báo cáo tài chính quốc tế (IFRS);... Mời các bạn cùng tham khảo!

   32 p utt 23/06/2022 31 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số