• Ebook Hỏi - đáp về công tác bảo vệ môi trường ở cơ sở: Phần 1

  Ebook Hỏi - đáp về công tác bảo vệ môi trường ở cơ sở: Phần 1

  Nội dung của cuốn sách trình bày về nhiều vấn đề liên quan đến môi trường như: Ô nhiễm môi trường, sinh thái, đa dạng sinh học tài nguyên, vai trò và trách nhiệm của một số tổ chức và tầng lớp xã hội đối với công tác bảo vệ môi trường,… Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo 3 chương đầu cuốn sách qua phần 1 cuốn sách.

   90 p utt 27/05/2022 39 0

 • Ebook Hỏi - đáp về công tác bảo vệ môi trường ở cơ sở: Phần 2

  Ebook Hỏi - đáp về công tác bảo vệ môi trường ở cơ sở: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức về biến đổi khí hậu, sức khỏe môi trường, đạo đức môi trường, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, vai trò và trách nhiệm của một số tổ chức và tầng lớp xã hội đối với công tác bảo vệ môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   192 p utt 27/05/2022 38 0

 • Ebook Kỹ thuật xử lý môi trường nông thôn: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật xử lý môi trường nông thôn: Phần 1

  Cuốn sách đề cập một cách tương đối đầy đủ và toàn diện những vấn đề về nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn và các biện pháp xử lý kỹ thuật để khắc phục, xử lý các vấn đề môi trường. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   65 p utt 27/05/2022 36 0

 • Ebook Kỹ thuật xử lý môi trường nông thôn: Phần 2

  Ebook Kỹ thuật xử lý môi trường nông thôn: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách trình bày các nội dung: Thu gom và xử lý rác thải nông thôn, vệ sinh môi trường nông thôn, vệ sinh an toàn thực phẩm và ngộ độc thực phẩm, sử dụng bếp an toàn, tiết kiệm để bảo vệ môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   64 p utt 27/05/2022 38 0

 • Ebook Kiểm soát ô nhiễm môi trường nông thôn: Phần 2

  Ebook Kiểm soát ô nhiễm môi trường nông thôn: Phần 2

  Tiếp tục phần 1, Ebook Kiểm soát ô nhiễm môi trường nông thôn phần 2 có nội dung gồm: hiện trạng công tác quản lý môi trường nông thôn, kiểm soát ô nhiễm môi trường nông thôn. Mời các bạn tham khảo.

   83 p utt 27/05/2022 37 0

 • Ebook Kiểm soát ô nhiễm môi trường nông thôn: Phần 1

  Ebook Kiểm soát ô nhiễm môi trường nông thôn: Phần 1

  Ebook Kiểm soát ô nhiễm môi trường nông thôn phần 1 trình bày nội dung về hiện trạng phát triển nông thôn Việt Nam, hiện trạng môi trường nông thôn Việt Nam, tác động của ô nhiễm môi trường nông thôn. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

   115 p utt 27/05/2022 34 0

 • Giáo trình độc học môi trường

  Giáo trình độc học môi trường

  Sách về độc học môi trường

   0 p utt 09/05/2022 31 0

 • Giáo trình vi sinh vật học môi trường

  Giáo trình vi sinh vật học môi trường

  Sách viết về vi sinh vật học môi trường; khả năng chuyển hoá vật chất của vi sinh vật; ô nhiễm vi sinh vật...

   161 p utt 09/05/2022 35 0

 • Giáo trình vi sinh vật học môi trường

  Giáo trình vi sinh vật học môi trường

  giới thiệu một cách khái quát về các nhóm vi sinh vật, các quá trình chuyển hóa vật chất trong môi trường tự nhiên và nhân tạo. Qua đó, người học có thể nắm bắt được các quy luật chuyển hóa chất hữu cơ và vô cơ bởi vi sinh vật nhằm điều khiển và áp dụng chúng một cách hiệu quả trong các công trình xử lý chất thải. Nghiên cứu sự tác...

   368 p utt 09/05/2022 30 0

 • TIEÂU CHUAÅN VIEÄT NAMTCVN 6772 – 2000CHAÁT LÖÔÏNG NÖÔÙC - NÖÔÙC THAÛI SINH

  TIEÂU CHUAÅN VIEÄT NAMTCVN 6772 – 2000CHAÁT LÖÔÏNG NÖÔÙC - NÖÔÙC THAÛI SINH

  TIEÂU CHUAÅN VIEÄT NAM TCVN 6772 – 2000 CHAÁT LÖÔÏNG NÖÔÙC - NÖÔÙC THAÛI SINH HOAÏT GIÔÙI HAÏN OÂ NHIEÃM CHO PHEÙP WATER QUALITY – DOMESTIC WASTEWATER STANDARDS 1. Phaïm vi aùp duïng 1.1 Tieâu chuaån aùp duïng ñoái vôùi nöôùc thaûi sinh hoaït caùc loaïi cô sôû dòch vuï, cô sôû coâng coäng vaø chung cö khi xaû vaøo caùc vuøng nöôùc quy ñònh ôû nhöõng nôi chöa coù HTTN...

   2 p utt 05/05/2022 25 0

 • Tiêu chuẩn Việt Nam về chất lượng môi trường nước

  Tiêu chuẩn Việt Nam về chất lượng môi trường nước

  Chất lượng nước

   4 p utt 05/05/2022 56 0

 • Tiêu chuẩn Việt Nam về chất lượng môi trường nước

  Tiêu chuẩn Việt Nam về chất lượng môi trường nước

  QCVN 08 : 2008/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT National technical regulation on surface water quality

   8 p utt 05/05/2022 32 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số