Nâng cao hiệu quả giải quyết các tranh chấp thương mại bằng trọng tài thương mại

Bài viết được thực hiện nhằm xác định, phân tích và chỉ ra lợi thế trong việc giải quyết các tranh chấp kinh doanh thương mại bằng trọng tài thương mại trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. Từ đó, chỉ ra những thiếu sót, bất cập và đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc giải quyết các tranh chấp kinh doanh thương mại bằng trọng tài thương mại.