Tác động của EVFTA đối với ngành logistics Việt Nam

Bài viết sử dụng phương pháp định tính thông qua việc phân tích và tổng hợp các tài liệu liên quan đến logistics, lấy ý kiến của các chuyên gia, các doanh nghiệp logistics khu vực thành phố Đà Nẵng. Từ đó, tác giả đã đề xuất hai nhóm giải pháp liên quan đến hai đối tượng đó là doanh nghiệp và Nhà nước.