kết cấu tính toán ô tô tập 1 (Giáo trình dùng cho học viên và sinh viên chuyên ngành ô tô)

chương 1: cơ sở thiết kê và bố trí chung ô tô
chương 2: Tải trọng tác dụng lên các bộ phận và chi tiết ô tô
....

Từ khóa: kết cấu, tính toán, ô tô

268 p gv_honganhdoan91 07/05/2022 67 0