GIÁO TRÌNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

GIÁO TRÌNH

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

DÀNH CHO BẬC ĐẠI HỌC - KHÔNG CHUYÊN NGÀNH
LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

HÀ NỘI – 8/2019

1

NHỮNG NGƯỜI BIÊN SOẠN

MẠCH QUANG THẮNG (Chủ biên)
PHẠM NGỌC ANH
NGUYỄN QUỐC BẢO
DOÃN THỊ CHÍN
LẠI QUỐC KHÁNH
BÙI ĐÌNH PHONG
LƯƠNG VĂN TÁM
NGUYỄN THẾ THẮNG
NGUYỄN ĐỨC THÌN
VŨ TÌNH

2

Chúng tôi, tập thể tác giả, xin cam đoan:
Tập giáo trình này là kết quả nghiên cứu của chúng tôi dưới sự chỉ
đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng và Bộ Giáo dục và Đào tạo

TM Tập thể tác giả
Chủ biên

Mạch Quang Thắng

3

MỤC LỤC

Chương I

5

KHÁI NIỆM, ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
VÀ Ý NGHĨA HỌC TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Chương II
CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ

19

TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Chương III
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ

Từ khóa: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

151 p gv_honganhdoan91 12/05/2022 81 0