Ebook Phát triển hệ thống hướng đối tượng với UML 2.0 và C++: Phần 1

Ebook "Phát triển hệ thống hướng đối tượng với UML 2.0 và C++" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Các cơ sở của lập trình hướng đối tượng; Mô hình hóa hướng đối tượng; Mô hình hóa môi trường và nhu cầu;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.