Bài giảng Sử dụng và sửa chữa ô tô

Bài giảng Sử dụng và sửa chữa ô tô gồm các nội dung chính là: Các khái niệm cơ bản, quy trình và công nghệ bảo dưỡng, sửa chữa ôtô, thiết bị xưởng và thiết bị chẩn đoán,...