Kinh tế vận tải

Chương 1. Tổng quan về vận tải
Chương 2. Nhu cầu và năng lực vận tải
Chương 4. Chi phí, giá thành, giá cước, doanh thu, lợi nhuận vận tải
Chương 5. Tổ chức và quản lý lao động, tiền lương trong doanh nghiệp vận tải
Chương 6. Công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh vận tải
Chương 7. Đánh giá hiệu quả kinh tế hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp vận tải
Từ khóa: kinh tế vận tải, kinh tế, vận tải

111 p gv_honganhdoan91 07/05/2022 135 0