Cẩm nang quản trị kho hàng

Chương 1: CHỨC NÃNG - NHIÊM VỤ CỦA VIÊC QUẢN LÝ KHO
Chương 2: Tổ chức hệ thống kho hàng
Chương 3: Kỹ thuật chất xếp hàng trong kho
Chương 4: NHỬNG QUI TẮC TRONG VẬN HÀNH KHO HÀNG
Chương 5: THỂ THỨC NHẬP - XUẤT KHO
Chương 6: QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH KHO HÀNG
Chương 7: KIỂM KÊ KHO HÀNG
Chương 8: BẢO QUẢN HÀNG HÓA
Chương 9: Hiệu quả kinh tế trong quản lý kho
Chương 10: Quản trị rủi ro trong quản lý kho

Từ khóa: cẩm nang, quản trị kho hàng, kinh tế,

393 p gv_honganhdoan91 25/04/2022 48 0