• Bài giảng Quản lý Chuỗi Cung ứng - TS. Đỗ Đình Nam

    Bài giảng Quản lý Chuỗi Cung ứng - TS. Đỗ Đình Nam

    Trình bày: Tổng quan về chuỗi cung ứng. Hoạt động chuỗi cung ứng. Cấu trúc chuỗi cung ứng. Những đối tượng tham gia trong chuỗi cung ứng. Thiết lập chuỗi cung ứng phù hợp chiến lược kinh doanh.

     125 p utt 12/10/2021 94 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số