GIÁO TRÌNH LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

GIÁO TRÌNH

LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN
VIỆT NAM

DÀNH CHO BẬC ĐẠI HỌC - KHÔNG CHUYÊN NGÀNH
LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

HÀ NỘI – 8/2019
1

Chương nhập môn
ĐỐI TƯỢNG, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ,
NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP
LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập (3-2-1930). Từ thời
điểm lịch sử đó, lịch sử của Đảng hòa quyện cùng lịch sử của dân tộc Việt Nam. Đảng
đã lãnh đạo và đưa sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam
đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, “có được cơ đồ là vị thế như ngày nay”1. “Đảng
Cộng sản Việt Nam là đội tiền phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiền
phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam,

Từ khóa: LỊCH SỬ ĐẢNG

274 p gv_honganhdoan91 12/05/2022 94 0