Đánh giá tiếng ồn khí động trên thân xe ô tô du lịch bằng phương pháp số

Bài viết Đánh giá tiếng ồn khí động trên thân xe ô tô du lịch bằng phương pháp số phân tích và đánh giá tiếng ồn khí động sinh ra trên mô hình xe du lịch Mazda 3 bằng phương pháp mô phỏng số CFD (Computational Fluid Dynamics), sử dụng phần mềm thương mại ANSYS Fluent R16.