• KỸ THUẬT PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN HƯỚNG CẤU TRÚC

  KỸ THUẬT PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN HƯỚNG CẤU TRÚC

  TS. LÊ VAN phùng KỸ THUẬT PHÂN TÍCH VÀ THI^ KẾ HỆ THỐNB THỐNB TIN HƯỚNG CẤU TRÚC TÁI BẢN LẦN 1 NHÀ XUẤT BẢN THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Mi sế: HT 05 HT11 LỜI NÓI ĐẦU Cho đến nay, có nhiều phương pháp phân tích và th iế t kế hệ thống ra dời và cùng song hành phát triể n như phưdng pháp phân tích th iế t kế hướng cấu trú c (năm 1970), phương pháp...

   272 p utt 14/05/2022 40 0

 • mô hình hóa hệ thống và mô phỏng

  mô hình hóa hệ thống và mô phỏng

   206 p utt 14/05/2022 54 0

 • PILE FOUNDATIONS IN ENGINEERING PRACTICE

  PILE FOUNDATIONS IN ENGINEERING PRACTICE

  PILE FOUNDATIONS IN ENGINEERING PRACTICE Shamsher Prakash Professor of Civil Engineering, University of Missouri-Rolla, Rolla, Missouri Hari D. Sharma Chief Geotechnical Engineer EMCON Associates, San Jose, California A WILEY-INTERSCIENCE PUBLICATION John Wiley & Sons, Inc. NEW YORK / CHICHESTER / BRISBANE / TORONTO / SINGAPORE Nguyen Hieu Nghi - ĐKTXD 2008 A NOTE TO THE READER This book has been electronicallyreproducedh digital...

   0 p utt 14/05/2022 29 0

 • Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật quy hoạch

  Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật quy hoạch

  Ký bởi: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn Cơ quan: Văn phòng Chính phủ Thời gian ký: 08.05.2019 15:46:07 +07:00

   98 p utt 14/05/2022 23 0

 • luật xây dựng

  luật xây dựng

  Ký bởi: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn Cơ quan: Văn phòng Chính phủ Thời gian ký: 06.08.2014 11:02:09 +07:00

   98 p utt 14/05/2022 26 0

 • luật quy hoạch

  luật quy hoạch

  Ký bởi: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn Cơ quan: Văn phòng Chính phủ Thời gian ký: 26.12.2017 09:06:02 +07:00

   46 p utt 14/05/2022 23 0

 • Luật số: 35/2018/QH14 - LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA 37 LUẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QUY HOẠCH

  Luật số: 35/2018/QH14 - LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA 37 LUẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QUY HOẠCH

  Ký bởi: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn Cơ quan: Văn phòng Chính phủ Thời gian ký: 25.12.2018 10:47:54 +07:00 4 CÔNG BÁO/Số 1139 + 1140/Ngày 24-12-2018 QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Luật số: 35/2018/QH14 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA 37 LUẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QUY HOẠCH...

   77 p utt 14/05/2022 22 0

 • Estimating and Tendering for Construction Work

  Estimating and Tendering for Construction Work

  Estimating and Tendering for Construction Work This page intentionally left blank ESTIMATING AND TENDERING FOR CONSTRUCTION WORK Third edition Martin Brook BEng(Tech) FCIOB AMSTERDAM BOSTON HEIDELBERG SAN DIEGO SAN FRANCISCO LONDON NEW YORK OXFORD SINGAPORE SYDNEY TOKYO PARIS Elsevier Butterworth-Heinemann Linacre House, Jordan Hill, Oxford OX2 8DP 200 Wheeler Road, Burlington, MA 01803 First published 1993 Second edition 1998...

   329 p utt 14/05/2022 39 0

 • QĐBGTVT-992-2003_QĐ về BDSC ô tô

  QĐBGTVT-992-2003_QĐ về BDSC ô tô

   25 p utt 13/05/2022 38 0

 • Giáo trình kỹ thuật an toàn - môi trường công nghiệp

  Giáo trình kỹ thuật an toàn - môi trường công nghiệp

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Chủ biên: Đồng tác giả: Trần Đình Huấn Vũ Công Thái – Ngô Duy Hiệp Nguyễn Tiến Quyết GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT AN TOÀN – MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP (Lau hành nội bộ) Hà Nội – 2012 TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN Giáo trình này sử dụng làm tài liệu giảng dạy nội bộ trong trường cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội...

   81 p utt 13/05/2022 32 0

 • TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘIChủ biên:Đồng tác giả:Trần

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘIChủ biên:Đồng tác giả:Trần

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Chủ biên: Đồng tác giả: Trần Đình Huấn Vũ Công Thái – Ngô Duy Hiệp Nguyễn Tiến Quyết GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT AN TOÀN – MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP (Lau hành nội bộ) Hà Nội – 2012 TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN Giáo trình này sử dụng làm tài liệu giảng dạy nội bộ trong trường cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội...

   81 p utt 13/05/2022 31 0

 • bài tập kỹ thuật nhiệt

  bài tập kỹ thuật nhiệt

  PGS.PTS. Bïi H¶i - PTS. Hoµng Ngäc §ång Bµi tËp Kü thuËt nhiÖt Nhµ xuÊt b¶n khoa häc vµ kü thuËt Hµ néi -1999 1 Lêi nãi ®Çu Cuèn “Bµi tËp kü thuËt nhiÖt” nµy ®−îc biªn so¹n theo néi dung cuèn gi¸o tr×nh “Kü thuËt nhiÖt” cña t¸c gi¶ Bïi H¶i vµ TrÇn ThÕ S¬n, do nhµ xuÊt b¶n Khoa häc vµ kü thuËt ph¸t hµnh ®ang ®−îc sö dông cho viÖc ®µo t¹o c¸c hÖ kü s− ë...

   45 p utt 13/05/2022 38 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số