• A Beginner 's guide to the world economy (Chuyên ngành Kinh tế)

  A Beginner 's guide to the world economy (Chuyên ngành Kinh tế)

  sách chuyên ngành kinh tế.

   216 p utt 10/05/2022 114 0

 • Project Management for Construction (Quản lý dự án xây dựng)

  Project Management for Construction (Quản lý dự án xây dựng)

  Project Management for Construction Page 1 of 3 Project Management for Construction Fundamental Concepts for Owners, Engineers, Architects and Builders 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. The_Owners'_Perspective Organizing_For_Project_Management The_Design_And_Construction_Process Labor,_Material,_And_Equipment_Utilization Cost_Estimation Economic_Evaluation_of_Facility_Investments Financing_of_Constructed_Facilities...

   314 p utt 10/05/2022 60 1

 • Foundation design and construction (Thiết kế và xây dựng nền móng)

  Foundation design and construction (Thiết kế và xây dựng nền móng)

  Foundation design and construction

   579 p utt 10/05/2022 52 1

 • English for logistics (tiếng anh chuyên ngành logistics)

  English for logistics (tiếng anh chuyên ngành logistics)

  Sách đề cập đến chuyên ngành Logistics

   95 p utt 10/05/2022 243 0

 • LONGMAN ENGLISH GRAMMAR PRACTICE for intermediate students

  LONGMAN ENGLISH GRAMMAR PRACTICE for intermediate students

   258 p utt 10/05/2022 62 0

 • Tự động hóa quá trình sản xuất

  Tự động hóa quá trình sản xuất

  HOÀ VIEÁT BÌNH TÖÏ ÑOÄNG HOÙA QUAÙ TRÌNH SAÛN XUAÁT (DUØNG CHO SINH VIEÂN ÑH, CÑ CAÙ C NGAØNH CÔ KHÍ) TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT TP. HOÀ CHÍ MINH - NAÊM 2004 - Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Lôøi noùi ñaàu Giaùo trình töï ñoäng hoùa quaù trình saûn xuaát phuïc vuï cho moân hoïc cuøng teân vôùi thôøi löôïng 30 tieát, nhaèm ñaùp öùng nhu caàu...

   157 p utt 10/05/2022 37 1

 • English for Banking & Finance (Tiếng Anh cho Ngân hàng & Tài chính)

  English for Banking & Finance (Tiếng Anh cho Ngân hàng & Tài chính)

  Tài liệu có nội dung liên quan đến ngân hàng & tài chính

   82 p utt 10/05/2022 167 1

 • English for the Financial Sector - Tiếng Anh cho lĩnh vực tài chính

  English for the Financial Sector - Tiếng Anh cho lĩnh vực tài chính

  English for the Financial Sector

   161 p utt 10/05/2022 208 0

 • lý thuyết điều khiển tự động

  lý thuyết điều khiển tự động

  ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA Nguyeãn Thò Phöông Haø (chuû bieân) - Huyønh Thaùi Hoaøng LYÙ THUYEÁT ÑIEÀU KHIEÅN TÖÏ ÑOÄNG (Taùi baûn laàn thöù nhaát) NHAØ XUAÁT BAÛN ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH - 2005 3 MUÏC LUÏC Lôøi noùi ñaàu 7 Chöông 1 ÑAÏI CÖÔNG VEÀ HEÄ THOÁNG ÑIEÀU KHIEÅN 1.1 Khaùi nieäm ñieàu...

   370 p utt 10/05/2022 28 1

 • Lập trình matlab và ứng dụng

  Lập trình matlab và ứng dụng

   375 p utt 10/05/2022 29 1

 • Robot công nghiệp

  Robot công nghiệp

  CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

   345 p utt 10/05/2022 32 1

 • giáo trình nguyên lý hệ điều hành

  giáo trình nguyên lý hệ điều hành

  Hồ ĐẮC PHƯONG Giáo trình NGUVỈNIV HỈ D É HằNH N H À XUẤT B Ả N G I Á O D Ụ C VIỆT N A M Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam giữ quyền công bố tác phẩm. 375 - 2009/CXB/6 - 726/GD Mã số : 7B751Y9 - D A I MỤC LỤC Trang Chương 1. G IỚ I THIỆU C H U N G ............................ .....................................

   271 p utt 10/05/2022 31 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=utt